Intercultural Management Congress
Intercultural Management Congress
Register

Warszawa

28-29.09.2017

 Publikacje konferencyjne
 

Świat obecnie charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturową. Coraz więcej komunikacji międzyludzkiej odbywa się pomiędzy osobami o odmiennych systemach kulturowych i lingwistycznych. Dzieje się tak nie tylko ze względu na daleko idącą internacjonalizację biznesu, nauki, edukacji, ale również z powodu emigracji zarobkowej i niestabilnej sytuacji politycznej niektórych krajów.

XXI wiek wymaga od menedżera, aby nie tylko rozwijał zdolności przywódcze, ale również rozumiał i akceptował odmienne wartości kulturowe. Globalny menedżer powinien posiadać wysokie kompetencje związane z pracą w środowisku międzykulturowym, jak również śledzić zmiany i trendy zachodzące na arenie globalnej. Menedżer XXI wieku częściej decyduje się na wejście na zagraniczne rynki, gdyż nie wymaga to już tak ogromnych inwestycji jak dawniej.

Każdej konferencji,  w ramach opłaty konferencyjnej, towarzyszy możliwość publikacji artykułu w języku polskim w „Przedsiebiorczość i Zarządzanie" lub w języku angielskim w ”Journal of Intercultural Management”. Misją publikacji jest nie tylko promowanie badań w dyscyplinie zarządzania międzykulturowego, ale również edukacja i trening w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, iż zachęcą one większą ilość badaczy do publikowania swoich prac i pomogą w efektywniejszej wymianie kontaktów i doświadczeń.

O kwalifikacji artykułu do czasopisma zawsze decyduje redakcja. 

Organizatorzy konferencji ani redaktorzy nie dają gwarancji, że publikacja ukaże się w 2016 roku.

Wymagania edytorskie znajduja się na stronach kwartalników. 
 

JOURNAL OF INTERULTURAL MANAGEMENT

ISSN 2080-0150 

Wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane.

Nakład – 500 egzemplarzy

Punkty - 11

Strona internetowa: www.joim.pl

 

 

 

Journal of Intercultural Management  indeksowany jest w: 

International Journal of Contemporary Management

http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/

International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

 

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO
ISBN: 978-83-60230-65-7

Wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane.

Punkty -14

Nakład – 500 egzemplarzy

 www.piz.san.edu.pl